فالوور واقعی اینستاگرام با ۳۰رور ضمانت ریزش ( حداکثر ۱۰K)