لایک اینستاگرام بسیار ارزان و کم سرعت (حداکثر ۲۰K)