لایک بسیار ارزان آی جی تی وی در یک ساعت ( حداکثر ۱۰K)