فالوور با کیفیت ساندکلاد با ۶۰ روز جبران ریزش (حداکثر ۵۰K)